Juridische Context
Juridisch.jpg

In het kader van onze opdracht diende men ook een juridisch kader aan te bieden, deze heeft betrekking op de rechtsleer. Mogelijke documenten omtrent wetgeving kunnen zijn: wetteksten, reglementen, decreten, parlementaire documenten, omzendbrieven e.d.

Enkele referenties van de wetgeving omtrent het buitengewoon onderwijs

 • Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning van de inrichtingen, tehuizen, en diensten voor plaatsing in gezinnen ten behoeve van gehandicapten. (1970, december 23). Geraadpleegd via juriwel.
 • Ministerieel besluit tot bepaling van de te volgen regels voor de vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming uit het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten in de kosten voor onderhoud, opvoeding en behandeling van gehandicapten die geplaatst zijn in inrichtingen die onder het stelsel van het semi-internaat werken. (1975, juni 18). Geraadpleegd via juriwel.
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de [indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning (verv. BVR 20 juli 2012, art. 1)] bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. (1991, juli 24). Geraadpleegd via juriwel.
 • Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding. (1998, december 1). Geraadpleegd via juriwel.
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een [persoonlijke-assistentiebudget] aan personen met een handicap. (2000, december 15). Geraadpleegd via juriwel.
 • Omzendbrief WEL/KWAL/01/1 betreffende de kwalificatievereisten van de verzorgende personeelsleden in de rusthuizen. (2002, mei 28). Geraadpleegd via juriwel.
 • Omzendbrief WEL/KWAL/04/01 betreffende de kwaliteitsvereisten van de verzorgende personeelsleden in de rusthuizen. (2004, juli 2). Geraadpleegd via juriwel.
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie. (2004, december 24). Geraadpleegd via juriwel.
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het multidisciplinaire dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding. (2008, september 12). Geraadpleegd via juriwel.
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ondersteuningsaanbod voor gelijke onderwijskansen in het buitengewoon secundair onderwijs. (2009, oktober 30). Geraadpleegd via Het Belgisch Staatsblad.
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap (2011, februari 04). Geraadpleegd via juriwel.
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van een nieuwe vestigingsplaats van een school voor buitengewoon onderwijs voor type 5 met ingang van het schooljaar 2011-2012. (2011, oktober 26). Geraadpleegd via Het Belgisch Staatsblad.
 • Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011. (2012, december 10). Geraadpleegd via juriwel.

Enkele referenties van de wetgeving omtrent personen met een handicap

 • Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap. (1993, april 28). Geraadpleegd via juriwel.
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap. (1996, december 17). Geraadpleegd via juriwel.
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap. (2013, februari 22). Geraadpleegd via juriwel.
 • Wet van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en de subsidiering van de centra voor ontwikkelingsstoornissen (03/10/1998). Belgisch Staatsblad, 32611. juriwel