Tijdschrift Voor Orthopedagogiek

Dit tijdschrift fungeert als een brug tussen de praktijk en theorievorming in het domein van de orthopedagogiek. Enerzijds wordt ernaar gestreefd artikelen te plaatsen over van behandelingen, diagnostische methoden, theoretische modellen, overzichten van onderzoek, beschrijvingen van vingerende, actuele praktijksituaties opgenomen
-mede als aanzet tot verdere theorievorming.
Tevens wordt aandacht besteed aan historische aspecten van de theorie en de praktijk. Kortom: wetenschappelijk en praktijkrelevant; een brug tussen praktijk en wetenschap in het domein van de orthopedagogiek.
Een tijdschrift voor professionals in de opvoedingsondersteuning en studenten die hiervoor opgeleid worden.