Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme (WTA) is een tijdschrift over autisme. Het verschijnt 4 keer per jaar.

Doelstelling

Het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord. De proliferatie van kennis strekt zich uit tot alle onderdelen van het autismespectrum.

Hiertoe worden in het WTA artikelen gepubliceerd met een wetenschappelijk (gefundeerd) karakter, doet het WTA verslag van onderzoek gericht op autisme, worden in het WTA nieuwe ontwikkelingen ter zake beschreven – ook op het gebied van behandeling en begeleiding, wordt verslag gedaan van wetenschappelijke congressen, vindt bespreking plaats van literatuur en referaten en worden geselecteerde ingezonden reacties in de daarvoor bestemde rubrieken opgenomen. Artikelen uit een ander taalgebied kunnen vertaald opgenomen worden in het WTA.

Doelgroepen

In zijn algemeenheid richt het WTA zich op een ieder die uit welke hoofde dan ook affiniteit met dan wel interesse heeft voor autisme. Evenwel: door de aard van het tijdschrift zullen specifieke doelgroepen in beeld komen. Te denken valt hier aan wetenschappelijk en semi-wetenschappelijk kader in zorginstellingen in de VGZ, de GGZ, de jeugdhulpverlening en in onderwijs- en arbeidsorganisaties. Ook studerenden (bijvoorbeeld in psychologie, orthopedagogiek en medicijnen) zullen worden aangesproken. Daarnaast richt het WTA zich op zelfstandige beroepsbeoefenaren en de geïnteresseerde (deskundige) ouder. Tenslotte worden ook onderzoekers, die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen op het gebied van autisme tot de doelgroep van het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme gerekend.